Fragile.

18. Manila. Kwon Jiyong ✖️
Pinakamabait sa lahat ng malditang dyosa.
DISCLAIMER: Some things I post here are not mine unless stated.

Home Theme Why so serious? Submit

I have a lot of flaws, I only act strong to keep it.

(Source: themoonlightstories)

Ako:Ate isa nga pong gimbap.
Ate:Ay wala na pong gimbap. (habang nagcecellphone)
Ako:(sa isip ko) Letche magsara na kayo. Napagod pa kong pumanik dito.
(sa personal) Ay ganun po ba. Sige po.
HAHAHAHAHA. ASAR EH! GUSTO KO NG KIMBAP!! 💔🍣
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter