Fragile.

18. Manila. Kwon Jiyong ✖️
Pinakamabait sa lahat ng malditang dyosa.
DISCLAIMER: Some things I post here are not mine unless stated.

Home Theme Why so serious? Submit

Masyado akong masaya halos araw araw. Natatakot ako sa magiging kapalit. 💔

ADHOC PA! WOOOOH SAYA MALIGO SA ALAK! HAHAHA 🎉🍻🎉

Kasalanan ko namang lahat ‘to eh. Kaya wala akong dapat sisihin kundi ang sarili ko.

Siguro, sa birthday namin, sana, baka, maging okay na ulit kami.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter